Pacient má právo si zvolit jiného lékaře, který bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb. Předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému poskytovateli se provede na základě písemné žádosti pacienta nebo žádosti zvoleného poskytovatele, přičemž poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Součástí žádosti je: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození pacienta, adresa místa trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu a identifikační údaje původního a nově zvoleného poskytovatele.

 

Originál zdravotnické dokumentace Vám nemůžeme vydat. Jako poskytovatelé zdravotní péče v oboru  zubní lékařství  jsme totiž povinni podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a jiných právních předpisů a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, uchovávat zdravotnickou dokumentaci po dobu 10 let od změny registrujícího poskytovatele (tato doba začíná běžet dnem 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni, v němž byl proveden poslední záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta). Originál nemůžeme vydat ani  z toho důvodu, že máme povinnost prokázat vykazování péče i po určitou dobu zpětně. Proto musíme dokumentaci nadále přechovávat i po ukončení péče o pacienta, i když jsou v ní uvedeny osobní údaje pacienta. Na tyto údaje se vztahuje lékařská mlčenlivost.

Můžete ale, (dle § 65 a § 66 zákona o zdravotních službách), využít svého práva a požádat o:

  • pořízení výpisu či kopie zdravotnické dokumentace, kterou Vám na základě Vaší písemné žádosti- viz výše- musí lékař vyhotovit do 30 dnů, a za kterou může požadovat úhradu ve výši nákladů a kterou pak můžete sami předat novému lékaři.
  • nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, přitom si ji můžete sami např. svým fotoaparátem ofotit.